Meet The World's New # 1

Kevin 鄭喻軒 Cheng

2 - Albin Ouschan

3 - Haitao Lu

4 - Carlo Biado

5 - Ko Pin Yi

6 - Ping Chung Ko

7 - Bing Jie Chu

8 - Jung Lin Chang

9 - Shane VanBoening

10 - Darren Appleton